1pxProducenci
1pxZaloguj się
1px Nie pamiętasz hasła? 1px Zarejestruj się

Regulamin sklepu

Regulamin sklepu

Regulamin obowiązujący od dnia 25 maja 2018 roku

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep internetowy profesjonalnefarby.net działający pod adresem profesjonalnefarby.net prowadzi działalność handlową w zakresie sprzedaży farb i lakierów. Właścicielem sklepu jest LEMIR sp. z o. o. sp. komandytowa, NIP:6793127140, Regon:363948999, ul. Gromadzka 103, 30-719 Kraków.
 2. Sklep internetowy profesjonalnefarby.net prowadzi sprzedaż wysyłkową na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz sprzedaż bezpośrednią w siedzibie przy ulicy Gromadzkiej 103, 30-719 Kraków.

Adres do korespondencji / adres do zwrotu towaru: LEMIR sp. z o. o. sp. komandytowa, NIP:6793127140, Regon: 363948999, ul. Gromadzka 103, 30-719 Kraków.

Konto bankowe Sprzedawcy: 90 1240 4432 1111 0010 6789 1075

SWIFT banku: PKOP PL PW.

 1. Zapytania mogą być kierowane na adres poczty elektronicznej: zamowienia@profesjonalnefarby.net lub pod numer telefonu: 607 456 100. Kontakt telefoniczny z obsługą sklepu jest możliwy od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00
 1. Użyte w regulaminie pojęcia oznaczają:

Sprzedawca – LEMIR sp. z o. o. sp. komandytowa, NIP:6793127140, Regon:363948999, ul. Gromadzka 103, 30-719 Kraków

Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem URL .www.profesjonalnefarby.net,

Klient (Zamawiający) - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, dokonująca Zamówienia w ramach Sklepu,

Towar - produkty  oferowane przez Sprzedawcę do sprzedaży detalicznej w Sklepie,

Cena – cena brutto Towaru (wraz z dodatkową informacją o jednostkowej cenie brutto Towaru) umieszczona obok informacji o Towarze, nie uwzględniająca kosztów dostarczenia Towaru

Zamówienie – zestaw Towarów określonych do realizacji, zgodnie z niniejszym regulaminem, przez Zamawiającego,

Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu,

Kodeks Cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 459 t.j.),

Konsument - osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,

Regulamin - niniejszy regulamin.

II. OFERTA

 1. Produkty, prezentowane w Sklepie nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, natomiast stanowią one zaproszenie do składania ofert przez Zamawiających. Klient dokonując Zamówienia, za pomocą narzędzi dostępnych na stronie internetowej sklepu lub telefonicznie, składa ofertę kupna określonego Towaru na warunkach podanych w niniejszym Regulaminie.
 2. Ceny Towarów podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Zamówienia są realizowane i wysyłane w ciągu 24h od chwili złożenia zamówienia w przypadku wyboru formy płatności za pobraniem lub od chwili zaksięgowania przez Sprzedawcę wpłaty w przypadku wyboru przez Klienta płatności z góry (z wyłączeniem sobót i dni świątecznych). Czas dostawy jest uzależniony od wybranej przez Klienta formy dostawy.

 

III. PRZYJMOWANIE ZAMÓWIEŃ

1. Zamówienia można składać na jeden z następujących sposobów: - poprzez stronę internetową Sklepu -  wysyłając e-mail na adres zamowienia@profesjonalnefarby.net telefonicznie w godzinach pracy obsługi Sklepu (pod numerem telefonu 607 456 100)

2.1. Złożenie Zamówienia i dokonanie zakupu Towarów może nastąpić z pominięciem procedury rejestracji bądź być poprzedzone wypełnieniem przez Zamawiającego, w sposób prawidłowy, formularza rejestracyjnego (w szczególności podania wymaganych w formularzu danych osobowych, adresu e-mail - wykorzystywanego później jako login – i ustalenia przez Zamawiającego hasła). Złożenie zamówienia uwarunkowane jest zapoznaniem się i akceptacją regulaminu Sklepu. Czynności rejestracyjne dokonywane są jednorazowo, a kolejne Zamówienia realizowane są na podstawie logowania się Zamawiającego w Sklepie poprzez podanie loginu i ustalonego hasła.

2.2. W przypadku pominięcia procedury rejestracji złożenie zamówienia dokonane zostaje zgodnie z zasadami opisanymi w ust. 3.

3. Podczas składania Zamówienia wymagane jest określenie: nazwy produktu, koloru, wielkości opakowania oraz ilości produktów, imienia i nazwiska odbiorcy, dokładnego adresu dostawy, numeru telefonu kontaktowego, adresu e-mail Zamawiającego.

 1. Dokonywanie Zamówień, z wyłączeniem ust. 1 pkt c) w Sklepie jest możliwe 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku, natomiast ich realizacja odbywa się w godzinach od 8.00 do 16.00 w dni robocze od poniedziałku do piątku. Sprzedawca nie realizuje Zamówień w dni ustawowo wolne od pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Korzystanie ze Sklepu jest możliwe dla Zamawiającego dysponującego następującym wyposażeniem: a) komputer klasy PC lub urządzenie przenośne umożliwiające połączenie z Internetem i posiadające system operacyjny, b) łącze internetowe, c) przeglądarka internetowa obsługująca standardy HTML, CSS, JavaScript, d) włączona obsługa języka JavaScript, e) włączona obsługa plików Cookies, f) aktywne konto e-mail.
 3. Sprzedawca oświadcza, że w ramach świadczenia usług opisanych w Regulaminie ma zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zamawiający akceptując treść Regulaminu oświadcza tym samym, że nie naruszy powyższego zakazu.
 4. Proces zamawiania przez stronę internetową Sklepu składa się z następujących kroków: wybór towarów dokonywany przez dodanie ich do koszyka, podanie danych wymienionych w pkt. 3 lub logowanie, wybór formy dostawy i płatności, po podaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych wyświetlane jest podsumowanie Zamówienia obejmujące wszystkie informacje dotyczące Zamówienia tj.:                           a) przedmiot zamówienia, b) cenę jednostkową oraz łączną zamawianych Towarów (wraz z podatkiem), c) wybraną formę płatności, d) wybraną formę dostawy, e) termin dostawy, f) całkowity koszt dostawy, g) termin zapłaty, h) dane kontaktowe Zamawiającego, i) dane adresowe odbiorcy Towaru, j) akceptacja Regulaminu,

- zatwierdzenie Zamówienia przez przycisk »zamawiam i płacę«

W trakcie składania zamówienia, od początku do ostatniego kroku zatwierdzającego, Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych, w tym także możliwość naniesienia zmian w wyborze produktów. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi na stronie internetowej informacjami zawierającymi odniesienia do zmiany danych. Zatwierdzenie etapu »zamawiam i płacę« uniemożliwia modyfikację Zamówienia.

 1. Zamawiający ma możliwość wyboru formy płatności spośród następujących: - płatność przy odbiorze (pobranie przez kuriera), - płatność przy odbiorze bezpośrednim, - przelew bankowy, - przelew online PayU
 1. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w chwili kliknięcia przez Klienta na przycisk »zamawiam i płacę«. Po zawarciu Umowy sprzedaży Klient otrzymuje e-mail od Sklepu z informacją o przyjęciu zamówienia do realizacji oraz o: cenie (wraz z podatkiem),  zamówionych produktach, wybranej formie płatności, wybranej formie dostawy, terminie dostawy, terminie zapłaty oraz regulaminem w formie pliku PDF
 1. W przypadku Zamówień telefonicznych Sklep potwierdza treść Zamówienia w drodze wiadomości e-mail obejmującej wszystkie informacje dotyczące Zamówienia tj. a) przedmiot zamówienia, b) cenę jednostkową oraz łączną zamawianych Towarów (wraz z podatkiem), c) wybraną formę płatności, d) wybraną formę dostawy, e) termin dostawy, f) całkowity koszt dostawy, g) termin zapłaty, h) dane kontaktowe zamawiającego, i) dane adresowe odbiorcy Towaru.

Umowa sprzedaży zostaje zawarta w chwili kliknięcia przez Klienta w przycisk »potwierdzam zamówienie z obowiązkiem zapłaty« widniejącym w mailu otrzymanym od Sklepu .

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji danych Zamawiającego np. w drodze kontaktu telefonicznego.
 2. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim.
 3. Klient akceptując niniejszy Regulamin wyraża zgodę na dostarczanie faktur VAT oraz – w przypadku zwrotów i uznawanych reklamacji – faktur korygujących VAT kanałami elektronicznymi. Faktury w wersji papierowej są wysyłane razem z towarem. Na życzenie Zamawiającego faktura może być wysyłana w formie pliku PDF pocztą elektroniczną na adres e-mail podany w zamówieniu.
 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności finansowej za niedostarczenie przesyłki z powodu błędnie podanego adresu przez Zamawiającego. W takim przypadku Klient jest proszony o ponowne uiszczenie opłaty za przesyłkę lub w przeciwnym wypadku Zamówienie jest anulowane.

 

IV. PRAWA I PRZYWILEJE KLIENTÓW

 Odstąpienie Konsumenta od umowy

1.1. Na mocy Ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2017 r.
poz. 683 t.j.) Konsument ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny przez poinformowanie Sklepu o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia w którym Konsument wszedł w posiadanie Towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie Towaru. Termin na skorzystanie z prawa odstąpienia liczony jest od dnia w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy Konsument musi poinformować Sklep o swojej decyzji w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismem wysłanym pocztą) na adres: Lemir, ul. Gromadzka 103, 30-719 Kraków, faksem na numer 12 6560104 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail zamowienia@profesjonalnefarby.net).

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy Sprzedawca udostępnia Konsumentowi poniżej w Regulaminie. Konsument może skorzystać z przekazanego wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Jeżeli Konsument skorzysta z możliwości odstąpienia w drodze elektronicznej tj. bądź poprzez przesłanie jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy droga elektroniczną na adres mailowy zamowienia@profesjonalnefarby.net, bądź poprzez skorzystanie z możliwości pobrania i wypełnienia formularza elektronicznego stanowiącego wzór oświadczenia o odstąpieniu a następnie przesłanie go do Sklepu na adres zamowienia@profesjonalnefarby.net, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy pocztą elektroniczną za pośrednictwem wiadomości e-mail.

 

Wzór formularza odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 1. ………………………………… (dane Sprzedawcy) ,
 2. Tel………………………., e-mail…………………...
 3. Ja/My ………………………. niniejszym informuję/informujemy o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następującego/-ych Towaru/ów ………………………………….……… zawartej dnia …………………..…….. data odbioru Towaru ……………………………………………… .
 4. Imię i nazwisko konsumenta (ów)
 5. ……………………………………………………………..
 6. adres konsumenta (-ów): ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….........................
 7. Nr faktury/paragonu: …………………………………………………………………………..
 8. Numer konta bankowego Konsumenta właściwego do zwrotu kwoty: …………………………………………………………....……………………………………..

 1.2. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy, wystarczy aby Konsument wysłał Sprzedawcy informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.

1.3. W przypadku odstąpienia od umowy, Sklep zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep) niezwłocznie, tj. nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Sklep został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia do umowy. Zwrot płatności dokonany będzie przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji,
chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych dodatkowych opłat w związku ze zwrotem.

Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia do Sklepu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Konsument obowiązany jest odesłać lub przekazać Sklepowi Towar na adres Sprzedawcy,
ul. Gromadzka 103, 30-719 Kraków
niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sklep o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle Towar przed upływem terminu 14 dni od dnia, w którym Sklep został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia do umowy.

Konsument będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu Towaru. Jeśli Towar
ze względu na swój charakter nie może zostać w zwykły sposób odesłany pocztą, wówczas Konsument poniesie bezpośrednie koszty zwrotu Towarów, których wysokość szacowana jest na kwotę od 20 zł do 100 zł, zależną od wagi i wymiarów zwracanych Towarów i możliwą do określania na stronie z kosztami wysyłki. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

1.4.   Wyłączona jest możliwość odstąpienia od umowy w wypadku:

a) gdy przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (np. określony kolor);

b) gdy przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

c) gdy przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

d)  gdy przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

e) gdy przedmiotem świadczenie jest rzecz, którą wykonał przedsiębiorca za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy.

Odpowiedzialność Sprzedawcy wobec Konsumentów za wady Towarów (rękojmia)

2.1. Sprzedawca (Sklep) ma obowiązek dostarczenia Klientom Towarów bez wad. Ustawa Kodeks Cywilny przewiduje odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi,
jeżeli wada Towaru zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Konsumentowi.

2.2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną, w przypadku stwierdzenia tej niezgodności przed upływem 2 lat od wydania Towaru. Roszczenia Konsumenta z tytułu rękojmi przedawniają się z upływem roku, przy czym nie skraca to okresu odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu rękojmi, który to okres wynosi 2 lata od dnia wydania Towaru. W tym terminie Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady Towaru.
Jeżeli Konsument żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady. W przypadku wykonywania uprawnień Konsumenta z tytułu wad prawnych produktu bieg terminu przedawnienia roszczeń z tytułu rękojmi rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument dowiedział się o istnieniu wady, a jeżeli Konsument dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa osoby trzeciej - od dnia, w którym orzeczenie wydane w sporze z osobą trzecią stało się prawomocne.

2.3. Sklep (Sprzedawca) wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady Towarów w stosunku do Klientów nie będących Konsumentami.

2.4. Reklamacja Towaru w czasie objętym rękojmią możliwa jest w dowolnej formie, przykładowo poprzez: a) przesyłkę listowną na adres Sprzedawcy, ul. Gromadzka 103, 30-719 Kraków; b) przez kontakt z konsultantem pod nr tel. +48 607 456 100; c) kontakt z działem reklamacji bezpośrednio na adres e-mail: zamowienia@profesjonalnefarby.net d) osobiście w sklepie stacjonarnym Sprzedawcy.

Dział reklamacji pracuje w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00.

2.5. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć wadliwy Towar na adres do zwrotu: ul. Gromadzka 103, 30-719 Kraków. Jeżeli ze względu na rodzaj Towaru lub sposób jego zamontowania dostarczenie Towaru przez Konsumenta byłoby nadmiernie utrudnione, Konsument obowiązany jest udostępnić Towar Sprzedawcy w miejscu, w którym Towar się znajduje.

2.6. Sprzedawca jest zobowiązany do ustosunkowania się do reklamacji w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia złożenia przez Konsumenta oświadczenia o realizacji uprawnień reklamacyjnych.

2.7. Jeżeli produkt ma wadę, Konsument może złożyć Sprzedawcy reklamację z tytułu rękojmi i zażądać jednego z czterech działań: a) wymiany Towaru na nowy; b) naprawy Towaru; c) obniżenia ceny Towaru; d) odstąpienia od umowy – o ile wada ma charakter istotny. Wybór żądania zależy od Konsumenta.

2.7.1 Jeżeli sprzedany Towar ma wadę, Konsument może żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady Towaru. Sprzedawca jest obowiązany wymienić wadliwy Towar na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową wadliwego Towaru w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

2.7.2. Jeżeli sprzedany Towar ma wadę, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.

Konsument może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.

Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy,
w jakiej wartość Towaru z wadą pozostaje do wartości Towaru bez wady.

Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

2.7.3. Jeżeli spośród sprzedanych Towarów tylko niektóre są wadliwe i dają się odłączyć od Towarów wolnych od wad, bez szkody dla obu stron umowy, uprawnienie Konsumenta do odstąpienia od umowy ograniczone jest do Towarów wadliwych.

2.7.4. Jeżeli Towar wadliwy został zamontowany, Konsument może żądać od Sprzedawcy demontażu i ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięciu wady, Konsument jest jednak wówczas obowiązany ponieść część związanych z tym kosztów przewyższających cenę zakupionego Towaru albo może żądać od Sprzedawcy zapłaty części kosztów demontażu i ponownego zamontowania produktu, do wysokości ceny produktu.

2.7.5. Koszty naprawy lub wymiany, w szczególności koszty demontażu i dostarczenia Towaru, robocizny, materiałów oraz ponownego zamontowania i uruchomienia ponosi Sprzedawca, z zastrzeżeniem treści pkt. 2.7.3. powyżej.

 

V. POLITYKA PRYWATNOŚCI I POLITYKA PLIKÓW COOKIES

 1. Wobec treści przepisów o ochronie danych osobowych, w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
  (dalej „RODO”), Sprzedawca przedstawia podstawowe informacje dotyczące danych osobowych Kupujących (Klientów) Sklepu internetowego. Sprzedawca przetwarza
  dane osobowe Kupującego wyłącznie w celu realizacji zamówienia.
 2. Z Administratorem można się skontaktować w następujący sposób: elektronicznie
  na adres e-mail: zarząd@lemir.net.pl,  pisemnie na adres: LEMIR sp. z o. o. sp. komandytowa, ul. Gromadzka 103, 30-719 Kraków
 3. Dane osobowe Klientów przetwarzane są przez Sprzedawcę w następujących celach: Zawarciu i realizacji umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO).  Wypełnienia ciążących na Sprzedawcy obowiązków wynikających z przepisów prawa (podstawa prawna: art. 6 ust.1 lit. c RODO). Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Sprzedawcy, a w szczególności w celach marketingu i promocji produktów i usług Sprzedawcy, w celach archiwalnych, dowodowych, statystycznych, sprawozdawczych, w celu dochodzenia roszczeń albo obrony przed nimi (podstawa prawna: art. 6 ust. 1
  f RODO). W pozostałych przypadkach dane osobowe Klientów będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody, w zakresie i w celu wyrażonym w jej treści (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a, art. 9 ust. 2 lit. a RODO).
 4. Sprzedawca będzie przetwarzał dane osobowe Klientów przez okres niezbędny do zrealizowania celów, dla których zostały zebrane tj.: W zakresie realizacji zawartej ze Sprzedawcą umowy sprzedaży przez okres
  jej wykonania, a po tym czasie przez okres wynikający z przepisów prawa lub dla realizacji uzasadnionych interesów Sprzedawcy, w tym dla zabezpieczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń. W zakresie realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Sprzedawcy przez okres i w zakresie wymaganym przez przepisy prawa. W przypadku, gdy dane osobowe Klientów będą przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Wygody Travel, o których mowa powyżej przez okres do czasu realizacji tych interesów lub wniesienia przez Klientów sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. W przypadku, gdy dane osobowe Klientów będą przetwarzane na podstawie zgody Klientów, do momentu wycofania przez Klientów takiej zgody.
 5. Dane osobowe Klientów nie będą udostępniane przez Sprzedawcę osobom trzecim, za wyłączeniem: Podmiotu dostarczającego oprogramowanie do zarządzania Sklepem, tj. home.pl S.A., ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, dla którego dane te są niezbędne do poprawnego działania systemu podmiotom uprawnionym do tego na mocy przepisów prawa, m.in. sądom i prokuratorom oraz innym organom władzy publicznej w związku z toczącymi się postępowaniami; Podmiotów pośredniczących w transakcjach płatniczych, dla których te dane są niezbędne do realizacji płatności; Dostawców, dla których te dane są niezbędne do dostarczenia przesyłek. Podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu i na rzecz Sprzedawcy - tzw. podmioty przetwarzające.Innym podmiotom współpracującym ze Sprzedawcą, o ile taki podmiot dysponuje zgodą Użytkowników na udostepnienie mu takich danych.
 6. W związku z przetwarzaniem danych przez Sprzedawcę, Klientom przysługują następujące prawa:        Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do uzyskania informacji m.in. o kategoriach danych i celach ich przetwarzania a także do uzyskania kopii tych danych.                                                      Prawo do sprostowania nieprawidłowych i uzupełnienia brakujących danych. Prawo żądania usunięcia danych – tzw. „prawo do bycia zapomnianym”, w przypadku gdy:                                                              - dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane, osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,                                                                                                                          - osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw wobec przetwarzania - dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem, - dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego. Prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych, tzn. wstrzymania operacji na danych lub nieusuwania danych, stosownie do złożonego wniosku w przypadku gdy:                                                                      - osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych, przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,                                                                                                          - sprzedawca nie potrzebuje już danych osobowych dla swoich celów, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,                                                                  - osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania - do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Sprzedawcy są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.                                                                                                                                        Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, co oznacza, iż niezależnie od praw wymienionych w niniejszym dokumencie Klienci mogą w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania ich danych osobowych przez Sprzedawcę w oparciu o prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy, w tym na potrzeby marketingu bezpośredniego. Sprzeciw jest dla Sprzedawcy wiążący, chyba że Sprzedawca wykaże istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą lub istnienie podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.    Prawo żądania przeniesienia danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany, gdy są one przetwarzane przez Sprzedawcę na podstawie zgody lub umowy, co oznacza iż Klienci mają prawo żądać, by ich dane osobowe zostały przesłane przez Sprzedawcę bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.                                                                                                                      Prawo cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych, które są przetwarzane na podstawie zgody, przy czym prawo to pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.                                                                    Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, o ile Użytkownicy uznają, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem RODO.
 1. Udostępnienie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale niezbędny do świadczenia usług drogą elektroniczną.
 2. Administrator danych osobowych zapewnia odpowiednie środki techniczne
  i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Klientów, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim
  lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych,
  ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.
 3. Autorskie prawa majątkowe. Zdjęcia i inne utwory znajdujące się w Serwisie należą do Sprzedawcy podlegają ochronie określonej w ustawie prawo autorskie z dnia 4 lutego 1994 r. Klienci mają prawo korzystać z nich poprzez druk wybranych stron i zapis tymczasowy dla celów związanych z wyborem oferty prezentowanej przez operatora Serwisu.
 4. W czasie wizyty na stronie internetowej sklepu, automatycznie gromadzone są pliki cookies (małe pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika), przechowujące informacje związane z korzystaniem ze Sklepu. Dotyczą one identyfikacji sesji (w której z kolei znajdują się zakodowane informacje o zalogowaniu, produktach w koszyku, produktach ostatnio oglądanych oraz ustawienia sortowania i widoku produktów) oraz ustawień obsługi witryny Sklepu, służąc optymalizacji korzystania z witryny Sklepu. W ramach Sklepu stosowane są pliki cookies sesyjne, będące plikami tymczasowymi, przechowywanymi na urządzeniu (np. komputerze, smartfonie) użytkownika do momentu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki. W ramach Sklepu stosowane są także pliki cookies stałe, które pozostają w pamięci urządzenia (np. w komputerze, smartfonie) użytkownika przez czas określony w ich parametrach lub do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika, w opcjach dostępnych w ustawieniach przeglądarki internetowej.
 5. Podmioty gospodarcze wymienione w niniejszym dziale V Regulaminu, danych którymi dysponują o użytkownikach Sklepu, nie mogą przekazywać osobom trzecim, chyba że będą zobowiązane uczynić to na podstawie przepisów prawa.
 6. Niniejszym, użytkownik zostaje poinformowany, że korzystanie z niniejszej witryny internetowej Sklepu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez podmioty wymienione w niniejszym dziale V Regulaminu, dotyczących go danych w sposób i w celach określonych w tym dziale.
 7. Odnośnie plików cookies, użytkownik może wyrazić zgodę na stosowanie plików cookies za pomocą ustawień przeglądarki. Użytkownik może także zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia na przeglądarce internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione tak aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje odnośnie możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej. Należy jednak pamiętać, że w przypadku usuwania bądź ograniczenia korzystania z plików cookies, korzystanie z niektórych funkcjonalności witryny Sklepu może być utrudnione lub niemożliwe.
 8. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem www.wszystkoociasteczkach.pl oraz w informacjach określonych jako „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.
 9. Korzystanie z niektórych opcji serwisu, jak np. historia zakupów, jest możliwe tylko po dokonaniu rejestracji. Rejestracja jest dobrowolna i nie wymaga się jej do złożenia zamówienia. W czasie rejestracji Klient jest proszony o podanie imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, adresu e-mail, nr. telefonu, a także dowolnie przyjętego loginu i hasła. Czynności rejestracyjne dokonywane są jednorazowo, a kolejne Zamówienia realizowane są na podstawie logowania się Zamawiającego w Sklepie poprzez podanie loginu i ustalonego hasła.
 10. Login i hasło mają charakter poufny. Zamawiający ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody spowodowane ujawnieniem go osobom trzecim. Zamawiający korzystający z loginu i hasła zobowiązany jest do aktualizacji swoich danych podanych przy rejestracji, każdorazowo w przypadku ich zmiany. Odpowiedzialność za brak aktualizacji danych ponosi Zamawiający.
 11. Klienci, którzy nie są zarejestrowani, również mogą składać Zamówienia, wówczas przy każdym zakupie będą proszeni o podanie imienia, nazwiska, adresu dostawy oraz nr. telefonu i adresu poczty e-mail.
 12. Dane gromadzone podczas rejestracji lub zakupu są wykorzystane do prawidłowej realizacji Zamówień, a także do śledzenia statusu Zamówienia i dokonywania w nim zmian na życzenie Klienta zanim zostanie wysłane. Klienci zachowują prawa wymienione w ust. 6 niniejszego działu. Czynności tych dokonać można z poziomu strony internetowej sklepu po zalogowaniu lub też poprzez kontakt z obsługą Sklepu.
 13. Każdorazowy kontakt z obsługą Sklepu za pośrednictwem telefonu lub poczty e-mail, wiąże się z wykorzystaniem podanych danych w celu udzielenia odpowiedzi. Konsultanci kontaktują się z Klientami z pośrednictwem tych samych kanałów komunikacji.
 14. Po złożeniu zamówienia, na podany adres e-mail wysyłane jest potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji, a w następnej kolejności bieżące informacje o przebiegu tego zamówienia.
 15. Podmiot zbierający dane: LEMIR sp. z o. o. sp. komandytowa, NIP: 6762047693, regon: 120118556, ul. Gromadzka 103, 30-719 Kraków.

 

 VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy regulamin spełnia wymogi określone ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017 r. poz. 1219 t.j.)
 2. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawa o prawach konsumenta, a także inne przepisy obowiązującego prawa.
 3. Dla celów wykonania Regulaminu oraz umowy, zastosowanie ma prawo polskie. W przypadku sporu z konsumentem stosowane będą korzystniejsze przepisy prawa miejsca jego zamieszkania.
 4. Konsumentowi przysługuje także możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń w tym:
 5. a) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży.
 6. b) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a Sprzedawcą.
 7. c) Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.
 8. Korzystanie z serwisu www.profesjonalnefarby.net oznacza akceptację niniejszego Regulaminu oraz zasad dotyczących polityki prywatności Sklepu.
 9. Niniejszy regulamin stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 880 t.j.). Zabrania się kopiowania, powielania oraz rozpowszechniania treści postanowień niniejszego regulaminu na użytek komercyjny.
1px do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl